คลังเก็บป้ายกำกับ: ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-18ต.ค.60

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
– ปวส.ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คหกรรมศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ปริญญาตรีทุกสาขา

ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 5-18 ตุลาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30น.

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 9-18 ตุลาคม 2560

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 อัตรา
– ปริญญาตรีทุกสาขา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 3 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

(สมัครทางอีเมล์)กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27ตุลาคม 2560

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนด้านการตรวจสอบเงินงบประมาณความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและต่างจังหวัดได้

เปิดรับสมัคร 2-27 ต.ค.60 ทางอีเมล์ palidas@mfa.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 43516

กองบริหารจัดการที่ดิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน เปิดรับสมัคร 4-11 ต.ค.60

กองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 4-11 ต.ค.60

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครงานวุฒิ ปวช. บัดนี้-12 ตุลาคม 2560

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งธุรการ) 2 อัตรา สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตงาน
1. ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งในและภายนอก
2. รับ-ส่ง หนังสือ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือราชการ
3. จัดเก็บเอกสาร สำเนาเอกสาร หนังสือราชการ
4. อำนวยความสะดวกในการประชุมทุกส่วนงานภายใน สบร.
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

อัตราค่าตอบแทน แบ่งจ่ายเป็น 11 งวดๆ ละ 9,000 บาท

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่านี้

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

วันที่สมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

วันคัดเลือก 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศผล 25 ตุลาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-278-8607 โทรสาร 02-278-8608 อีเมล์ oslm.org@mnre.go.th

เว็บไซต์ : http://landinfo.mnre.go.th

ที่อยู่ : สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ชั้น 15 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดสอบรับราชการ 6 อัตรา สมัคร12ต.ค.-6พ.ย.60

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา

1.ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15 ,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
2.นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31ตุลาคม 2560

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

1.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 22,950 บาท จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ หรือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุเดือนละ 12,000 บาท
ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

ขอรับใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 408,413 หรือ 0 2561 1369

(สมัครทางอีเมล์)สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 5-12 ตุลาคม 2560

สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (ถ้ามี)

ผู้สนใจสามารถติดต่อและขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.กัญญณัช โตคงทองวัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๗๖๖ สำนักงานกิจการยุติธรรม (ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม) อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หรือส่งใบสมัครพร้อมประวัติมาทาง E-mail: cjs.oja2015@gmail.com ภายในวันที่ ๕-๑๒ ต.ค.๖๐

สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 ต.ค.60

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชนใน(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำถ้าเทียบเรือ

รายละเอียดดังนี้

1.ชื่องาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
จ้างเหมาบริการเอกชน(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำถ้าเทียบเรือ

2.การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัค รสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหน้ากลุ่มตรวจการเดินเรือ อาคาร 3 ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 25  กันยายน- 2 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

(สมัครทางอีเมล์)กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-12ตุลาคม 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
– วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
– มีภูมิลำเนาในภาคเหนือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงาน พื้นที่ทุรกันดาร และพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราวได้
– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– รู้จักเส้นทางในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์ขัดข้อง
– สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้

เปิดรับสมัครทางอีเมล์ paramed.s@most.go.th ภายในวันที่ 2-12 ต.ค.60