คลังเก็บป้ายกำกับ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน รวม 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 – 10 ตุลาคม 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง, ลูกจ้างบัญชี และลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ลูกจ้างช่าง
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง

2 ลูกจ้างบัญชี
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช. หรือ ปวส. สาขา การบัญชี

3 ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวช. หรือ ปวส. สาขา การบัญชี พาณิชยการ เลขานุกร และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : : ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 – 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-15.30

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ส่วนกลาง) รับสมัครเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกบุคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา เปิดรับสมัคร 9 – 10 ตุลาคม 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ส่วนกลาง) จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกบุคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ลูกจ้างช่าง
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติ
1 สัญชาติไทย
2 อายุ 18 – 30 ปี
3 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด.3(กรณีรับราชการทหาร)
4 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องเรียนรู้ ชั้น 1 สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขค 1 (ภาคกลาง ) จังหวัดนครปฐม
เปิดรับสมัคร 9 – 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-15.30