กรมท่าอากาศยาน เปิดสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 178 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 178 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทางบัญชี

3.งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 31 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ

4.งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 25 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

5.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ
(2) ปวช.ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

6.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

7.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 36 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

การรับสมัครสอบงานราชการ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่มีตำแหน่งว่างซึ่งผู้สมัครประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีด้าน สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21880 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทด้าน เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ทุกสาขา
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีด้าน การบัญชี การเงิน การคลัง
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัยปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21880 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทด้าน วิจัย สถิติ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรม ผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครงาน(วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) บัดนี้-13 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กรุงเทพ) จำนวน 2 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สมุทรสงคราม) จำนวน 1 อัตรา (อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี)
อัตราเงินเดือน : 15,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

สพป.อำนาจเจริญ เปิดสอบพนักงานราชการ, ครูอัตราจ้าง, และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

รายละเอียดดังนี้

1) ตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 3 อัตรา
2) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ จำนวน 2 อัตรา
3) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4) อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 3 อัตรา

สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547และตามระเบียบ ที่หน่วยงานราชการกำหนด
ระยะเวลาการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างจั่วคราว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกำหนด ตามการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ

การรับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเซตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

สพป.นครราชสีมา เขต 5 เปิดสอบครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต 7 อัตรา (เงินเดือน15,000.-บ.)

สพป.นครราชสีมา เขต 5 เปิดสอบครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต 7 อัตรา (เงินเดือน15,000.-บ.)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งที่จะรับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต รับเงินเดือนอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 7 อัตรา 1. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตวิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย อำเภอพระทองคำ 2. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตวิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ 3. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตวิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านมาบกราด อำเภอด่านขุนทด 4. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านพันชนะ อำเภอด่านขุนทด 5. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) อำเภอโนนไทย 6. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด 7. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตวิชาเอกคหกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก อำเภอโนนไทย การรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า รับสมัครงานวุฒิ ม.6 บัดนี้-2 ตุลาคม 2560

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำท่าเทียบเรือ 38 อัตรา

อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท (ไม่เกิน 30 วันต่อเดือน) วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจการเดินเรือ อาคาร 3 ชั้น 2 กรมเจ้าท่า กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 25 ก.ย.-2 ต.ค.60 ในวันและเวลาราชการ

กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ป.ตรี 2-6 ตุลาคม 2560

กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโคงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการตรวจการขนส่งมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการขนส่ง จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,750 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์)

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 19 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,500 บาท
วุฒิ ปวช. ทุกสาขา

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง (อาคาร 3 ชั้น 4) กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ภายในวันที่ ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02- 271- 8529

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 2-8 ตุลาคม 2560

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 2-8 ตุลาคม 2560

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 2 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 2 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง : วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม หรือทางเทคโนโลยีธรณี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ข่าวประกาศสอบ สมัครสอบ แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ