สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 16 – 31 ตุลาคม 2560

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 – 31 ตุลาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักกิจกรรมบำบัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19500บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 16 – 31 ตุลาคม 2560

สสปท. รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-16 ตุลาคม 2560

สสปท. รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา

1. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์

3. นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์

4. นิติกร ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ–ชำนาญการพิเศษ
คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์

6. นักการคลัง ระดับชำนาญการ
คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์

7. นักวิจัย ชำนาญการ
คุณวุฒิ ป.โทขึ้นไป+ประสบการณ์

8. นักความปลอดภัยฯ (วิศวกรรม) ชำนาญการ
คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์

9. นักความปลอดภัยฯ (การยศาสตร์) ชำนาญการ
คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์

10. นักส่งเสริมความปลอดภัย ระดับชำนาญการ
คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+มีประสบการณ์

เปิดรับสมัครบัดนี้-16 ต.ค.60 ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

(สมัครออนไลน์)กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 16-27 ตุลาคม 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
– ป.ตรี การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ

2. วิศวกร (ด้านไฟฟ้า) 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
– ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

3. วิศวกร (ด้านโยธา) 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
– ป.ตรี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน

4. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
– ป.ตรีทุกสาขา

5. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
– ป.ตรี สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ops.thaijobjob.com ภายในวันที่ 16-27 ต.ค.60 หากมีข้อสงสัย โปรดโทรสอบถาม 0 2333 3743 -59

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-18ต.ค.60

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะ
– การศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาบัญชี ตรวจสอบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานรวม 20 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 15 ปี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dti.or.th/download/171006030445_3jobposting60_DIA5.pdf )

การรับสมัคร
1. กำหนดการรับสมัคร
– วันที่ 6 – 18 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัคร
– วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.dti.or.th
– วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบคัดเลือกโดยการแสดงวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา เวลา 08.30 น . เป็นต้นไป ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
– สำหรับวันที่ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

2. การยื่นใบสมัคร
– ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
– ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 47/433 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 5 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (โดยถือวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นสำคัญ)
– ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล recruitment@dti.or.th
ทั้งนี้ สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 980 6688 ต่อ 1135

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (วุฒิ ปวส./ป.ตรี) บัดนี้-27ตุลาคม 2560

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
– ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี และนิติศาสตร์
– มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ภารกิจงานโครงสร้างหน่วยงาน และข้อมูลในเว็บไซต์ของกองแผนงาน รวมถึงมีความเข้าใจเบื้องต้นในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การวางแผน เขียนโครงการและการบริการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
– ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้ แล้วแต่กรณี

ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน (อาคาร 2 ชั้น 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 10-27 ต.ค.60

(สมัครทางไปรษณีย์)สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-25 ตุลาคม 2560

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จำนวน 24 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี

1. ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 14 อัตรา
2. ปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารกลาง 10 อัตรา

สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 9-25 ต.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 920 036-9

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31 ตุลาคม 2560

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

1. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
– วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

3. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา

4. ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล)

5. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
– วุฒิ ม.3-ม.6 (เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี)

6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 – 8,300 บาท
– วุฒิ ม.3-ม.6 หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ วุฒิ ปวช.สาขาที่เกี่ยวข้อง

7. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
– วุฒิ ม.3-ม.6

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-2354-7025 ต่อ 1518

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-18ต.ค.60

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
– ปวส.ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คหกรรมศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ปริญญาตรีทุกสาขา

ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 5-18 ตุลาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30น.

(สมัครออนไลน์)สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.9-20ตุลาคม 2560

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 4 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ,ชลบุรี,สงขลา,นครสวรรค์) อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาเกษตรกรรม ทางปัศุสัตว์ ประมง ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.oae.go.th ภายในวันที่ 9-20 ต.ค.60

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 9-18 ตุลาคม 2560

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 อัตรา
– ปริญญาตรีทุกสาขา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 3 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าวประกาศสอบ สมัครสอบ แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ