อุทยานแห่งชาติกุยบุรี รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวส./ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี รับสมัครบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 15 อัตรา

1. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์) หรือคุณวุฒิที่สำนักงาน ก.พ. รับรองให้เป็นทางวนศาสตร์

2. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)

4. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

5. ตำแหน่งช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,500 บาท

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่น
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. วุฒิการศึกษา(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่แว่นตาม ขนาด1นิ้วจำนวน 2 รูป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2560 สอบวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น – 16.30 น.
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 081-7762410 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 16.30 น.

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
1. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (เตรียมชุดกีฬา รองเท้าผ้าใบ)
2. สัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สมัครออนไลน์) ธอส.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 9-18 ตุลาคม 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย (สมุห์บัญชีสาขาย่อย) และผู้รักษาเงินสาขาย่อย   ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด

โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
คุณสมบัติเฉพาะ

หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย หรือสมุห์บัญชีสาขาย่อย (เกรด 8)
– อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี หรือาขาอื่นที่เรียนวิชาบัญชี มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
– มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชีในธนาคารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  7  ปี
– มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร

ผู้รักษาเงินสาขาย่อย (เกรด 8)
– อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
– มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชี ในธนาคารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  7  ปี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน  (ระบุวันเริ่มทำงาน จนถึงปัจจุบัน)
ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8
กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2560  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1951, 02-202-1246, 02-202-2290

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2  หรือทาง web site ของธนาคาร  (www.ghbank.co.th)

กรมท่าอากาศยาน เปิดสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 178 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 178 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทางบัญชี

3.งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 31 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ

4.งานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 25 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

5.งานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ
(2) ปวช.ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

6.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

7.งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 36 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

การรับสมัครสอบงานราชการ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่มีตำแหน่งว่างซึ่งผู้สมัครประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีด้าน สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21880 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทด้าน เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ทุกสาขา
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีด้าน การบัญชี การเงิน การคลัง
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัยปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21880 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทด้าน วิจัย สถิติ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 9 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรม ผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครงาน(วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) บัดนี้-13 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กรุงเทพ) จำนวน 2 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สมุทรสงคราม) จำนวน 1 อัตรา (อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี)
อัตราเงินเดือน : 15,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

สพป.อำนาจเจริญ เปิดสอบพนักงานราชการ, ครูอัตราจ้าง, และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

รายละเอียดดังนี้

1) ตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 3 อัตรา
2) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ จำนวน 2 อัตรา
3) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4) อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 3 อัตรา

สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547และตามระเบียบ ที่หน่วยงานราชการกำหนด
ระยะเวลาการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างจั่วคราว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกำหนด ตามการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ

การรับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเซตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

สพป.นครราชสีมา เขต 5 เปิดสอบครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต 7 อัตรา (เงินเดือน15,000.-บ.)

สพป.นครราชสีมา เขต 5 เปิดสอบครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต 7 อัตรา (เงินเดือน15,000.-บ.)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งที่จะรับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต รับเงินเดือนอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 7 อัตรา 1. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตวิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย อำเภอพระทองคำ 2. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตวิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ 3. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตวิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านมาบกราด อำเภอด่านขุนทด 4. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านพันชนะ อำเภอด่านขุนทด 5. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) อำเภอโนนไทย 6. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด 7. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตวิชาเอกคหกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก อำเภอโนนไทย การรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า รับสมัครงานวุฒิ ม.6 บัดนี้-2 ตุลาคม 2560

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำท่าเทียบเรือ 38 อัตรา

อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท (ไม่เกิน 30 วันต่อเดือน) วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจการเดินเรือ อาคาร 3 ชั้น 2 กรมเจ้าท่า กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 25 ก.ย.-2 ต.ค.60 ในวันและเวลาราชการ

กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ป.ตรี 2-6 ตุลาคม 2560

กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโคงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการตรวจการขนส่งมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการขนส่ง จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,750 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์)

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 19 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,500 บาท
วุฒิ ปวช. ทุกสาขา

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง (อาคาร 3 ชั้น 4) กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ภายในวันที่ ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02- 271- 8529