(สมัครทางไปรษณีย์)มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุก วุฒิ ม.3 บัดนี้-10 พ.ย.2560

มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุก ประจำแผนกยานพาหนะ 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 ขึ้นไป
ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
สามารถไปปฏิบัติงานประจำอยู่บนดอยได้
เป็นบุคคลที่ไม่ต้องโทษ หรือเป็นบุคคลเคยต้องได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
สมัครด้วยตนเอง/ส่งจดหมายสมัครงาน บัดนี้-10 พ.ย.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5381 0765-8

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัคร พนักงานราชการ 31 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัคร พนักงานราชการ 31 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป3
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 31 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ติดตามประมวลผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ และปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานทั่วไปของสำนัก ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายใน และหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน หรือhttps://nesdb.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

(สมัครออนไลน์) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 75 อัตรา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 75 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน 2560

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)
บรรจุทุกพื้นที่ ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้
จำนวน 49 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดผลความรู้ความสามารถทั่วไปจากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

2. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้)
บรรจุในพื้นที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดผลความรู้ความสามารถทั่วไปจากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
บรรจุทุกพื้นที่ ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 24 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดผลความรู้ความสามารถทั่วไปจากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

4. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้)
บรรจุในพื้นที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดผลความรู้ความสามารถทั่วไปจากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://cpd.thaijobjob.com/

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน รวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-29 ตุลาคม 2560

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยองค์การส่งเสริมติการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งรวม 4 อัตรา

1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์

2. ตำแหน่งเศรษฐกร 4 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่งวิศวกร 4 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

วิธีการสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบพนักงานราชการ 130 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบพนักงานราชการ 130 อัตรา

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน 130 อัตรา ดังต่อไปนี้
กลุ่มงานบริการ
(1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 9 อัตรา
(2) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 7 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
(5) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
(6) นายช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
(7) นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
(8) นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
(9) ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(10) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 7 อัตรา
(11) นิติกร จำนวน 8 อัตรา
(12) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
(13) นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
(14) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
(15) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(16) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 35 อัตรา
(17) นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 21 อัตรา
(18) นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
(19) นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 5 อัตรา
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(20) วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
(21) สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.comตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

(สมัครออนไลน์)สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 13 อัตรา บัดนี้-31ต.ค.60

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร 13 อัตรา

1. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ( 1 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา มีประสบการณ์ตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 ( 1 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป

3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ด้านการสื่อสารมวลชน ด้านประชาสัมพันธ์

4. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (1 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ และด้านสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

5. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

6. พยาบาล (ราชบุรี) (1 อัตรา)
– เพศหญิง วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

7. พยาบาล (กทม) (2 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

8. นักโภชนาการ (1 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาหารโภชนาการ หรือเทียบเท่า

9. นักเทคนิคการแพทย์ (ราชบุรี) (1 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1 อัตรา)
– วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หรือบัญชี

11. ผู้ช่วยนักโภชนาการ (1 อัตรา)
– เพศหญิง-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง 6 อัตรา

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง 6 อัตรา

1. ครูสอนเครื่องสายไทย (จะเข้) จำนวน 1 อัตรา
2. ครูสอนนาฏศิลป์ไทย จำนวน 1 อัตรา
3. ครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
4. ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา
5. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
6. คนงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 25 ตุลาคม 2560
สอบถามเพิ่มเติม 044-465152 ในเวลาราชการ

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน 300 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน 300 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 11 ตำแหน่ง วันที่ 1 พ.ย. – 21 พ.ย. 60

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ปริญญาโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ /บริหารรัฐกิจ
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

สมัครทางเว็บไซต์ : ditp.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สพป.อุบล เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ต.ค.60

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๕

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานคิดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๕

ข่าวประกาศสอบ สมัครสอบ แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ